Algemene voorwaarden

Hoofdstuk 1 – Algemeen  
 
Artikel 1.1 Wanneer zijn deze voorwaarden van toepassing?  
Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen het Podium en een Bezoeker (en op alle handelingen ter uitvoering van die overeenkomst). Daarnaast gelden deze Algemene Bezoekersvoorwaarden voor eenieder die een Evenement bijwoont, zonder dat de betrokkene direct of indirect een overeenkomst met het Podium heeft gesloten.  
 
Artikel 1.2 Wat betekenen de begrippen?  
In deze algemene bezoekersvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Bezoeker: iedere natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en die direct of indirect een overeenkomst sluit met het Podium in het kader van het bijwonen van een Evenement alsmede eenieder die zich in of rondom de Evenementenlocatie begeeft en die al dan niet direct of indirect met de organisator een overeenkomst heeft gesloten. b. Podium: Nederlandse concertzalen, theaters en overige podia die aangesloten zijn bij de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD), of podia die hebben aangegeven de bezoekersvoorwaarden te hanteren. c. Plaats: de feitelijke plaats van het Evenement. Evenals online, alle terreinen, ruimten, velden etc. eromheen, waarbinnen het Evenement plaatsvindt. d. Gebouw: het fysieke Gebouw van het Podium waaronder ook dient te worden begrepen dat deel van de aan het Gebouw grenzende openbare weg waartoe het Podium op enigerlei wijze zakelijk gerechtigd is of een andere Plaats. e. Evenement: iedere uitvoering, voorstelling of manifestatie die plaatsvindt in het Gebouw en/ofde Plaats of via een digitale livestream georganiseerd door het Podium. f. VSCD: Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties in Nederland gevestigd aan het Overhoeksplein 2, 1031 KS te Amsterdam, KvK 40531525. Een actuele lijst van de aangesloten leden te vinden op www.vscd.nl.  
 
Hoofdstuk 2 – Kaartverkoop  
 
Artikel 2.1 Wanneer komt de overeenkomst tot stand?  
De overeenkomst tussen het Podium en de Bezoeker komt tot stand op het moment dat de Bezoeker een toegangsbewijs voor het Evenement bij het Podium dan wel een derde koopt.

Artikel 2.2 Aanbiedingen  
Alle door het Podium, dan wel door derden gedane aanbiedingen, (programma-) aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven zijn vrijblijvend, verkoop van een toegangsbewijs aan de Bezoeker is niet verplicht. Het Podium aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in door het Podium en door derden aan de Bezoeker gedane aanbiedingen, (programma-) aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven, en/of voor fouten gemaakt bij de (voor-) verkoop van plaatsbewijzen door derden, daaronder begrepen de zogenaamde voorverkoopadressen.  
 
Artikel 2.3 Risico  
Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de Bezoeker ter beschikking is gesteld, rust op de Bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs. De Bezoeker heeft bij verlies, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs geen recht op restitutie van het toegangsbewijs en/of overige kosten. Ook als de Bezoeker het toegangsbewijs van een derde (niet het Podium) heeft verkregen en de afdracht van de toegangsprijs door die derde aan het Podium om redenen aan de zijde van de derde niet plaatsvindt, heeft de Bezoeker geen recht op restitutie van het toegangsbewijs en/of overige kosten. Als de Bezoeker om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het toegangsbewijs, komt dit voor zijn eigen rekening. Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden geruild. In deze gevallen vindt geen restitutie van het toegangsbewijs en/of overige kosten plaats.)  
 
Artikel 2.4 Toegangsbewijs. Niet ontvangen toegangsbewijs. Is de Bezoeker verplicht een toegangsbewijs te tonen?  
De houder van het toegangsbewijs die het toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het Evenement krijgt toegang. Het Podium gaat ervan uit dat deze houder ook de rechthebbende is en is niet verplicht om de geldigheid van het toegangsbewijs en/of de identiteit van de houder te onderzoeken. Het Podium kan de ontvangst van het toegangsbewijs niet garanderen. Als de Bezoeker geen toegangsbewijs heeft ontvangen, meldt hij dit tijdig voor het Evenement aan het Podium. Tijdig wil zeggen op een moment voor aanvang van het Evenement zodat het Podium het gekochte toegangsbewijs ongeldig kan maken en een nieuw toegangsbewijs kan verstrekken. Als het toegangsbewijs is gekocht bij het Podium of een (voor)verkoopadres, dan ontvangt de Bezoeker een nieuw toegangsbewijs. Op de Bezoeker rust de bewijslast dat hij het toegangsbewijs heeft gekocht 8 bij het Podium of een (voor)verkoopadres. Bij gebrek aan bewijs is het Podium niet verplicht de Bezoeker een nieuw Toegangsbewijs te verstrekken. Indien dit wordt verzocht, is de Bezoeker te allen tijde verplicht zijn toegangsbewijs -fysiek of digitaal- en enige kaart die recht geeft op korting op dit toegangsbewijs aan functionarissen van het Podium te kunnen tonen. Het toegangsbewijs wordt in ieder geval getoond bij binnenkomst van (de betreffende ruimte in) het Gebouw of de Plaats, ook indien de Bezoeker (de betreffende ruimte in) het Gebouw of de Plaats tijdelijk heeft verlaten tijdens een Evenement.  
 
Artikel 2.5 Maximaal aantal toegangsbewijzen  
Het Podium heeft het recht om een maximum te stellen aan het aantal te bestellen toegangsbewijzen per Bezoeker. De Bezoeker is verplicht om zich hieraan te houden.  
 
Artikel 2.6 Toegangsbewijs en toegang na aanvang of afloop?  
Het toegangsbewijs wordt een eenmalig verstrekt en geeft de Bezoeker recht op toegang tot een Evenement. Een toegangsbewijs geeft geen recht op toegang tot (de betreffende ruimte in) het Gebouw of de Plaats na aanvang of na afloop van het betreffende Evenement. Bij een livestream kan het wel mogelijk zijn om na aanvang van het Evenement deel te nemen. Na afloop is het niet mogelijk om de voorstelling terug te kijken.  
 
Artikel 2.7 Overige kosten bovenop prijs toegangsbewijs  
Het Podium kan aan de Bezoeker boven op de prijs voor het toegangsbewijs een vergoeding in rekening brengen ter dekking van de kosten in verband met de totstandkoming van de overeenkomst  
 
Artikel 2.8 Kijken van een livestream voorstelling  
Met een toegangsbewijs kan de Bezoeker eenmalig op één apparaat een livestream voorstelling bekijken. De livestream voorstelling mag alleen in huiselijke kring worden gekeken. Het is verboden om in een groter georganiseerd verband te kijken.  
 
Hoofdstuk 3 – Doorverkoop toegangsbewijs  
 
Artikel 3.1 Toegangsbewijs voor eigen gebruik, verbod doorverkoop  
De Bezoeker is verplicht om het toegangsbewijs voor een Evenement voor zichzelf te houden en mag het toegangsbewijs voor een Evenement niet op enigerlei wijze aan derden doorverkopen, ter verkoop aanbieden, of in het kader van commerciële doeleinden verstrekken.  
 
Artikel 3.2 Verbod reclame  
De Bezoeker mag op geen enkele wijze reclame of enige (andere) vorm van publiciteit maken in verband met het Evenement en/of een onderdeel daarvan als dit gebeurt met de intentie het toegangsbewijs (door) te verkopen, één en ander naar oordeel van het Podium.

Artikel 3.3 Overdracht toegangsbewijs  
De Bezoeker die zijn toegangsbewijs om niet (gratis) en niet in het kader van commerciële doeleinden aan een derde geeft, is verplicht om de aan hem als Bezoeker opgelegde verplichtingen zoals verwoord in deze Algemene Bezoekersvoorwaarden op te leggen aan degene aan wie hij het toegangsbewijs overdraagt. De Bezoeker staat er tegenover het Podium voor in dat deze derde(n) de verplichtingen nakomt.  
 
Artikel 3.4 Ongeldig toegangsbewijs  
Een toegangsbewijs dat is of wordt doorverkocht en/of voor commerciële doeleinden wordt gebruikt, kan door het Podium ongeldig worden verklaard. Een ongeldig verklaard toegangsbewijs geeft geen recht op (verdere) toegang tot het Evenement, de Bezoeker heeft geen recht op restitutie.  
 
Artikel 3.5 Boete bij schending (consument en niet- consument)  
Als de Bezoeker een natuurlijk persoon is die niet handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf (hierna: consument), dan is de Bezoeker bij overtreding van elke verplichting zoals genoemd in dit artikel, een direct opeisbare boete van € 1.000,- per overtreding per toegangsbewijs aan het Podium verschuldigd en € 250,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt met een maximum van € 15.000,-, onverminderd het recht van het Podium om van de Bezoeker nakoming en/of vergoeding van de geleden of nog te lijden schade te vorderen. Als de Bezoeker geen consument is, dan is de Bezoeker bij overtreding van elke verplichting zoals genoemd in dit artikel, een direct opeisbare boete van € 10.000,- per overtreding per toegangsbewijs aan het Podium verschuldigd en € 5.000,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt met een maximum van € 40.000,-, onverminderd het recht van het Podium om van de Bezoeker nakoming en/of vergoeding van de geleden of nog te lijden schade te vorderen.  
 
Hoofdstuk 4 – Verblijf in het Gebouw  
 
Artikel 4.1 Goed gedrag, ontzegging toegang  
Gedurende het verblijf in het Gebouw of de Plaats is de Bezoeker verplicht zich te gedragen in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de (met betrekking tot de aard van het bezochte Evenement) geldende regels van fatsoen. De Bezoeker is ook verplicht om de huisregels en instructies van als zodanig kenbare functionarissen van het Podium op te volgen. Als de Bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze normen, huisregels en/of instructies handelt, kan de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Gebouw of de Plaats worden ontzegd, zonder dat de Bezoeker recht op vergoeding van zijn toegangsbewijs en/of overige kosten. De toegang kan in dit geval voor onbepaalde of bepaalde tijd worden ontzegd.  
 
Artikel 4.2 Algemene Huisregels  
Het is de Bezoeker (onder meer) verboden: a. andere Bezoekers te hinderen door, daaronder begrepen en niet beperkt tot -, ongepast gedrag en diefstal; b. naar oordeel van een functionaris van het Podium gevaarlijke en/of voor de Bezoekers hinderlijke voorwerpen of stoffen het Gebouw of de Plaats in te brengen c.q. met zich mee te voeren; c. goederen van welke aard dan ook aan derden te koop aan te bieden, of kosteloos te verstrekken zonder expliciete toestemming van het Podium; d. zelf meegebrachte etenswaren en/of (alcoholische) consumpties mee te brengen in het Gebouw of naar de Plaats. e. openbaar dronkenschap te vertonen of onder invloed van drugs het Gebouw of de Plaats te betreden; f. (huis-)dieren, niet zijnde een hulphond, mee te brengen in het Gebouw of de Plaats.  
 
Artikel 4.3 Controle bagage  
De Bezoeker is verplicht om mee te werken aan fouillering (inclusief eventuele controle van (hand-) bagage bij een bezoek aan een Evenement. Als de Bezoeker medewerking weigert, kan de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Gebouw of de Plaats worden ontzegd zonder dat de Bezoeker recht heeft op restitutie van het toegangsbewijs en/of overige kosten.  
 
Artikel 4.4 Foto en filmopnames  
Ten behoeve van de bespeler(s) en medebezoekers is het de Bezoeker verboden om zonder toestemming van het Podium foto-, video-, film,- en geluidsopnames te maken, en/of om hiervoor geschikte apparatuur tijdens het Evenement te gebruiken. Het is de Bezoeker niet toegestaan (een enkel deel van) de (livestream-)voorstelling te reproduceren, verspreiden of uit te zenden in welke vorm en door welk middel dan ook, of op te slaan in een database of terugzoeksysteem. Bij overtreding kan de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Gebouw of de Plaats worden ontzegd en 11 een boete worden opgelegd zoals vastgelegd in artikel 3.5, zonder dat de Bezoeker recht heeft op restitutie van het toegangsbewijs en/of overige kosten.  
 
Artikel 4.5 Rookverbod  
Binnen het Gebouw of de Plaats geldt een rookverbod, met uitzondering van eventueel daarvoor bestemde rookruimtes. Een functionaris van het Gebouw of de Plaats heeft het recht om bij overtreding de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Gebouw of de Plaats te ontzeggen, zonder dat de Bezoeker recht heeft op restitutie van het toegangsbewijs en/of overige kosten.  
 
Artikel 4.6 Garderobe gebruik  
Het Podium kan de Bezoeker verplichten tot het gebruik van een locker, of om de jas, tas en/of andere grote voorwerpen af te geven bij de garderobe. Daaronder begrepen en niet beperkt tot: koffers, kinderwagens, rolstoelen, paraplu’s, helmen, motorpakken, rollators, kinderstoeltjes e.d. Verplichting tot afgifte van bovenstaande goederen kan alleen als de garderobe gedurende de aanwezigheid van de Bezoeker bewaakt is. Voor het gebruik van de garderobe of locker kan het Podium een vergoeding vragen. Per afgegeven voorwerp wordt één ontvangstbewijs verstrekt. Voorwerpen worden uitsluitend tegen overhandiging van dit ontvangstbewijs teruggegeven. Uitsluitend in geval van betaalde garderobe is de aansprakelijkheid van het Podium ten alle tijden beperkt tot € 150,- voor elk bij de garderobe afgegeven voorwerp (inclusief inhoud). Het Podium is niet aansprakelijk voor andere schade dan schade aan of in verband met de vermissing van een voorwerp zelf, en dus niet voor indirecte en/of gevolgschade. Afgegeven voorwerpen worden door het Podium bewaard uitsluitend voor de duur van het Evenement. De Bezoeker is verplicht bij de garderobe afgegeven voorwerpen bij het Podium af te halen voordat hij het Gebouw of de Plaats verlaat. Wordt een afgegeven voorwerp niet opgehaald na afloop van een Evenement, dan heeft het Podium het recht om geen teruggave te doen. Iedere overeenkomst van bewaarneming eindigt op het moment van het sluiten van het Gebouw of de Plaats, volgend op de inbewaargeving van het voorwerp.  
 
Artikel 4.7 Minimale leeftijd  
Het Podium mag een Bezoeker weigeren als deze niet de minimale leeftijd heeft bereikt die door de bespeler/impresario van het Evenement is opgegeven. Er geldt geen restitutie van al aangeschafte toegangsbewijzen en/of overige kosten.  
 
Artikel 4.8 Identificatie  
De Bezoeker kan door een functionaris van het Podium gevraagd worden zich te identificeren. Indien de Bezoeker geen identificatie kan laten zien, of deze weigert te tonen kan de Bezoeker de toegang tot het Gebouw of de Plaats worden geweigerd, zonder dat de Bezoeker recht heeft op restitutie van het toegangsbewijs en/of overige kosten. 12 Artikel  
 
4.9 Persoonsgegevens  
De persoonsgegevens van de Bezoeker, waaronder de gegevens met betrekking tot de naam, het adres, de postcode, woonplaats, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum en het e-mailadres van de Bezoeker, die door het Podium worden geregistreerd in verband met de verkoop van een toegangsbewijs, worden in de administratie van het Podium opgenomen en eventueel verstrekt aan de relevante partner(s) bij het Evenement. Het doel van deze administratie is het beheer van en het kunnen beschikken over persoonsgegevens voor administratieve handelingen, bezoekersherkomstanalyse en mailings. De Bezoeker kan zich als betrokkene te allen tijde beroepen op het recht op inzage, en/of zich afmelden voor ontvangst van de mailings. Het Podium verwerkt de persoonsgegevens conform de toepasselijke wet- en regelgeving en in overeenstemming met haar privacybeleid, te vinden op de website van het Podium.  
 
Artikel 4.10 Beeldopname 
Het Podium heeft het recht om van het Evenement waarbij de Bezoeker aanwezig is beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken, voorafgaand, tijdens en/of na afloop van het Evenement. Het Podium handelt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) door de Bezoeker niet identificeerbaar in beeld te brengen. Hierbij is het uitgangspunt dat een persoon identificeerbaar is als zijn identiteit redelijkerwijs, zonder onevenredige inspanning vastgesteld kan worden. 13 14  
 
Hoofdstuk 5 – Aansprakelijkheid Podium en overmacht  
 
Artikel 5.1 Aansprakelijkheid Podium  
Het verblijf van de Bezoeker in het Gebouw of de Plaats is geheel voor zijn/haar eigen rekening en risico. Het Podium is alleen aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of het aan de Bezoeker toegebracht letsel, die/dat rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van het Podium en/of zijn functionarissen. Alleen die schade waarvoor het Podium verzekerd is, dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had moeten zijn, komt voor vergoeding in aanmerking, en alleen voor het gehanteerde maximum verzekerde bedrag resp. maximaal EUR 25.000 per gebeurtenis Als er geen uitkering plaatsvindt door de verzekering, om wat voor reden dan ook, dan is de aansprakelijkheid van het Podium beperkt tot een bedrag van EUR 25.000 per gebeurtenis of serie van samenhangende gebeurtenissen. De aansprakelijkheid van het Podium wordt onder meer uitgesloten voor: a. schade ten gevolge van het handelen van derden, waaronder begrepen door het Podium ingeschakelde personen en huurders van (ruimten in) het Gebouw of de Plaats en de door deze derden ingeschakelde personen; b. schade ten gevolge van het niet opvolgen van door de functionarissen van het Podium gegeven instructies en van het niet naleven van de in het algemeen geldende regels van fatsoen; c. (gevolg-)schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangs- en slottijden van de Evenementen waarop de overeenkomst tussen het Podium en de Bezoeker betrekking heeft; d. schade veroorzaakt door andere Bezoekers.  
 
Artikel 5.2 Overmacht, ziekte/afzegging bespeler  
In geval van overmacht, waaronder, in dit verband mede begrepen ziekte en/of afzegging van de bespeler(s), heeft het Podium het recht het Evenement te verschuiven naar een latere datum of het Evenement te annuleren.  
 
Artikel 5.3 Verplaatsing Evenement  
Indien het Evenement door het Podium wordt verplaatst blijft het toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het Evenement zal plaatsvinden. Het Podium kan er bij verplaatsing ook voor kiezen om nieuwe toegangsbewijzen voor het Evenement te verstrekken. In dat geval vervallen de eerder verstrekte toegangsbewijzen. Als de Bezoeker het Evenement op de nieuwe datum niet kan of wil bezoeken dan heeft hij het recht zijn toegangsbewijs in te leveren bij de partij waarbij het toegangsbewijs is aangeschaft en ontvangt hij een restitutie van het toegangsbewijs en/of overige kosten. Deze restitutie zal alleen plaatsvinden indien de Bezoeker binnen twaalf weken te rekenen vanaf de datum waarop het Evenement zou plaatsvinden een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs aan het (voor)verkoopadres overlegt. 15 Bij overmacht heeft alleen de Bezoeker die een consument is en het toegangsbewijs heeft gekocht bij het Podium of een officieel (voor)verkoopadres, recht op restitutie van de servicekosten. Het Podium is bij overmacht niet verplicht overige schade te vergoeden, ook niet als het Podium als gevolg van de overmacht een voordeel geniet. De Bezoeker kan geen aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander Evenement.  
 
Artikel 5.4 Overmacht Podium  
Het Podium is in aanvulling op artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek niet aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden schade, waaronder de restitutie van het toegangsbewijs en/of overige kosten, die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van het Podium. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van het Podium onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds als mogelijkheid te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, brand, staking, weersomstandigheden, van overheidswege opgelegde maatregelen ter voorkomen van de verspreiding van ziekte, terroristische dreiging en storing.  
 
Hoofdstuk 6 – Klachten  
 
Artikel 6.1 Tijdslimiet  
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst tussen het Podium en de Bezoeker moeten binnen acht dagen nadat de uitvoering van de overeenkomst heeft plaatsgevonden of plaats had moeten vinden bij de directie van het Podium zijn ingediend. Worden klachten na deze termijn ingediend, dan kan de directie van het Podium besluiten om deze niet in behandeling te nemen.  
 
Artikel 6.2 Klacht ongegrond indien:  
Reclame is niet mogelijk met betrekking tot de volgende klachten en omstandigheden, en leiden niet tot enige verplichting tot schadevergoeding aan de zijde van het Podium: Klachten en omstandigheden die betrekking hebben op: a. wijzigingen in het programma, waaronder begrepen en niet beperkt tot, wijzigingen in de perso(o)n(en) van bespelers, in de samenstelling van het programma, tijdsbestek van het programma en verschuivingen van Evenementen naar een andere datum; b. de kwaliteit van de uitvoeringen van de Evenementen waarop de overeenkomst tussen het Podium en de Bezoeker betrekking heeft; c. overlast of ongemak veroorzaakt door andere Bezoekers of wederrechtelijke indringers daaronder begrepen en niet beperkt tot, geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en vernieling; bij herhaalde overlast of ongemak door bepaalde, nader te identificeren Bezoeker(s) zal het Podium al het mogelijke doen om deze Bezoekers in de toekomst (zo nodig) de toegang te ontzeggen; d. overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden aan het Gebouw of de Plaats, en/of op de gevolgen van deze onderhoudswerkzaamheden die redelijkerwijs op dat moment mochten worden verricht; e. overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in de zalen van het Gebouw of de Plaats; f. overlast of ongemak, waaronder begrepen beperkt zicht voor de Bezoeker, veroorzaakt door (geluids-) opnamen door de media en de naar aanleiding daarvan getroffen technische voorzieningen in de zalen; g. (geluids-) overlast veroorzaakt door gelijktijdig plaatsvindende Evenementen, daaronder begrepen noodzakelijke handelingen die nodig zijn voor de voorbereiding op deze Evenementen, of die op enige andere wijze met deze Evenementen samenhangen, in andere ruimten van het Gebouw of de Plaats; h. de toewijzing en de verdeling van de plaatsen en/of een door omstandigheden noodzakelijke wijziging van het stoelenplan; i. overlast of ongemak, waaronder begrepen beperkt zicht op toneel en/of boventiteling; j. de aan- of afwezigheid van boventiteling, veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van de technische voorzieningen, dan wel de keuze van het Podium die voorziening al dan niet aan te bieden; k. overlast of ongemak door stakingen van het openbaar vervoer; l. ontzegging van de toegang tot een reeds aangevangen Evenement.  
 
Hoofdstuk 7 – Rechten van het Podium  
 
Artikel 7.1 Ongeldig toegangsbewijs bij overtreding  
Bij overtreding door de Bezoeker van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze Algemene Bezoekersvoorwaarden is de Bezoeker van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist en is de Onderneming gerechtigd de koop met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Evenement te weigeren, bijvoorbeeld door middel van het ongeldig maken van het Toegangsbewijs, zonder dat de Bezoeker recht heeft op restitutie van enige vergoeding. Een ongeldig gemaakt Toegangsbewijs geeft geen recht (meer) op toegang tot het Evenement.  
 
Artikel 7.2 Vervalsing  
Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het toegangsbewijs heeft het Podium het recht om de houder van dit toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het Evenement te weigeren, zonder dat de Bezoeker c.q. de houder aanspraak kan maken op enige schade die hij hierdoor zal lijden.  
 
Artikel 7.3 Cameratoezicht  
Het Podium kan cameratoezicht houden in het Gebouw of op de Plaats waar het Evenement wordt georganiseerd. Het cameratoezicht kan voorafgaand, tijdens en/of na afloop van het Evenement plaatvinden ter bescherming van personen en eigendommen van het Podium en/of derden. Camerabeelden worden gedurende een door het Podium te bepalen periode bewaard en worden zo nodig aan de politie ter beschikking gesteld.  
 
Artikel 7.4 Incidentele oefeningen en ontruiming  
Het Podium heeft het recht de (reguliere) openingstijden aan te passen aan incidentele oefeningen in het kader van de bedrijfshulpverlening of, in het geval van een calamiteit, het Gebouw of de Plaats geheel of gedeeltelijk te ontruimen, zonder dat de Bezoeker recht heeft op restitutie van het toegangsbewijs en/of andere kosten en/of schadevergoeding.)  
 
Hoofdstuk 8 – Overige voorwaarden  
 
Artikel 8.1 Wijziging bezoekersvoorwaarden  
Het Podium is gerechtigd om de Algemene Bezoekersvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal het Podium de Bezoeker tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen. Indien de Bezoeker een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en de wijziging heeft tot gevolg dat aan de Bezoeker een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie afwijkt, heeft deze klant de bevoegdheid overeenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde Algemene Bezoekersvoorwaarden in werking treden.  
 
Artikel 8.2 Overige voorwaarden  
Op deze Algemene Bezoekersvoorwaarden kan het Podium aanvullende voorwaarden en/of regelingen van toepassing verklaren. Het staat het Podium ook vrij delen uit deze Algemene Bezoekersvoorwaarden buiten toepassing te verklaren. De nietigheid van een bepaling van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Bezoeker accepteert het Podium op voorhand niet.  
 
Hoofdstuk 9 – Toepasselijk recht / Bevoegde rechter  
 
Artikel 9.1 Nederlands recht  
Op deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en op de overeenkomst tussen de Bezoeker en het Podium is Nederlands recht van toepassing.  
 
Artikel 9.2 Forum  
Keuze Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen de Bezoeker en het Podium voortvloeien worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar het Podium haar statutaire zetel heeft, tenzij de wet uitdrukkelijk anders bepaalt.